Δραστηριότητες

Το έργο παρέχει αρκετές ενημερωτικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες:
  • Πίνακας ικανοτήτων: ένα πλέγμα που ταιριάζει με τα προφίλ των εκπαιδευτών και τα προφίλ των μαθητών. Παρέχει τις προοπτικές των εξουσιοδοτημένων επαγγελματικών προφίλ των εκπαιδευτών που εργάζονται με τους μαθητές με διάφορα μεταναστευτικά υπόβαθρα και προοπτικές.
  • Ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης: ένας ανοιχτός διαδικτυακός χώρος που επιτρέπει τη φιλοξενία και την οργάνωση του αποθετηρίου OER που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κοινωνική δικτύωση μεταξύ των εκπαιδευτών και χειριστών της ΕΕΚ από πολύ διαφορετικούς τομείς που ασχολούνται με μετανάστες, φιλοξενώντας τους πόρους VIEWS που επιτρέπουν την κοινή χρήση, όπως , σύνδεσμος, ετικέτα, σχόλιο κ.λπ.
  • Αποθετήριο OER: μια δυναμική βάση δεδομένων Ιστού που ενσωματώνει και εναρμονίζει το πλούσιο ρεπερτόριο κατακερματισμένων πόρων για εκπαιδευτές ΕΕΚ που ασχολούνται με μετανάστες που είναι ήδη διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο, με έμφαση στα: προγράμματα σπουδών και προσφορές κατάρτισης για εκπαιδευτές που ασχολούνται με μετανάστες και πόρους για εκπαίδευση που απευθύνονται σε μετανάστες.
  • Ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης ικανοτήτων: που απευθύνεται σε εκπαιδευτές και χειριστές ΕΕΚ που ασχολούνται με μετανάστες, δεν είναι στην πραγματικότητα διαθέσιμο σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχοντας αποφασιστικό αντίκτυπο στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του συστήματος ΕΕΚ και των εκπαιδευτών σχετικά με τις απαιτούμενες ικανότητες για αποτελεσματική συνεργασία με εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό και μειονεκτικό υπόβαθρο, υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επαγγελματιών κατάρτισης που ασχολούνται με μετανάστες για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις δικαιοσύνης και ένταξης στο μαθησιακό περιβάλλον και προώθηση της συμμετοχής των μαθητών με μειονεκτικό υπόβαθρο.
  • Μια βοηθητική εργαλειοθήκη εκπαιδευτών: συλλέγοντας την ουσία των αποτελεσμάτων του έργου VIEWS, αξιοποιώντας τα σχόλια επικύρωσης Παροχή μεθοδολογικής και τεχνικής υποστήριξης στους εκπαιδευτές, χειριστές και παρόχους ΕΕΚ για την υιοθέτηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Ένα εργαλείο στρατηγικής επικοινωνίας.