Το Εργο

Το έργο VIEWS στοχεύει στην υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και επαγγελματιών κατάρτισης που ασχολούνται με μετανάστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα δικαιοσύνης και ένταξης στα μαθησιακά περιβάλλοντα. Το έργο στοχεύει να βοηθήσει και να προωθήσει τη συμμετοχή μαθητών με μειονεκτικό υπόβαθρο. Επιπλέον, στοχεύει στην ενίσχυση προσεγγίσεων με επίκεντρο τον μαθητή και στην εξατομίκευση της μάθησης, στην υποστήριξη βελτιωμένων πρακτικών για την κάλυψη των αναγκών των μειονεκτουσών ομάδων και στην αντιμετώπιση των διαφορών στα μαθησιακά αποτελέσματα. Στοχεύει στην παραγωγή νέων εμπειριών και προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της κοινωνικής, εθνοτικής, γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας.

Το έργο στοχεύει να ακολουθήσει και να εφαρμόσει μια προοπτική της ΕΕ και προστιθέμενη αξία στηριζόμενη στην ευκαιρία να αυξηθεί με τη σειρά του κοινή βάση για ανταλλαγές και κινητικότητα εκπαιδευτών (τουλάχιστον) μεταξύ των (συμμετεχόντων) Οργανισμών ΕΕΚ που ενδεχομένως προσφέρουν κοινές προσεγγίσεις σε μετανάστες που μετακινούνται από χώρα σε άλλη.

Οι δραστηριότητες του έργου θα διαρκέσουν 30 μήνες και θα πραγματοποιηθούν στην Ολλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία και στην Κύπρο.